การซื้อขาย

กระดานซื้อขายหลักทรัพย์ จะแบ่งเป็นกระดานต่างๆดังนี้
 • กระดานหลัก (Main Board)
 • กระดานหน่วยย่อย (Odd Board)
 • กระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)
 • กระดานพิเศษ (Special Board)
 • กระดานต่างประเทศ (Foreign Board)

ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งในการซื้อขายผ่านโปรแกรม Streaming Pro ได้ในโปรแกรมเดียว และหากต้องการดูข้อมูลแยกรายบอร์ดก็สามารถดูได้จากข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของโบรคเกอร์ซึ่งจะมีรายละเอียดแยกรายบอร์ด

ตลาดหลักทรัพย์จะกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อขายบนกระดานหลักเป็นหน่วยการซื้อขาย (เรียกว่า Board Lot) โดยทั่วไป 1 หน่วยการซื้อขายจะเท่ากับ 100 หุ้นทุกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่นักลงทุนจะคีย์ซื้อขายได้ในแต่ละครั้ง หากต่ำกว่า 100 หุ้นก็สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ผ่านโปรแกรม Streaming Pro แต่ข้อมูลดังกล่าวจะไปอยู่ในกระดานหน่วยย่อยแทน และผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นครั้งละ 50 หุ้นได้เช่นกันในกรณีที่เป็นหุ้นราคาสูงซึ่งมีราคาปิดตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะถูกกำหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 50 หุ้น

การซื้อขายหลักทรัพย์ตามช่วงราคา จะขึ้นอยู่กับระดับราคาซื้อขายของแต่ละหลักทรัพย์ ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มตั้งแต่ช่วงราคาละ 0.01 บาท จนถึงช่วงราคาละ 2.00 บาท โดยเริ่มใช้การกำหนดช่วงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2552 เป็นต้นมา

ระดับราคาเสนอซื้อ ช่วงราคา (บาท)
ต่ำกว่า 2 บาท 0.01
ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท 0.02
ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท 0.05
ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท 0.10
ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท 0.25
ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท 0.50
ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท 1.00
ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป 2.00

 

ช่วงเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์)

1. ช่วงการซื้อขายรอบเช้า (Morning Session)

 • 09.30 – 09.55 น. ช่วง Pre-opening (เช้า)
 • 09.55 – 10.00 น. ช่วงสุ่มเวลาเปิด
 • 10.00 – 12.30 น. ช่วงตลาดทำการซื้อขาย
 • 12.30 – 14.00 น. ช่วงตลาดหยุดพักการซื้อขาย

2. ช่วงการซื้อขายรอบบ่าย (Afternoon Session)

 • 14.00 – 14.25 น. ช่วง Pre-opening (บ่าย)
 • 14.25 – 14.30 น. ช่วงสุ่มเวลาเปิด
 • 14.30 – 16.30 น. ช่วงตลาดทำการซื้อขาย
 • 16.30 – 16.35 น. ช่วง Pre-close
 • 16.35 – 16.40 น. ช่วงสุ่มเวลาปิดตลาด

ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ (Off-hour Trading) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-25 นาที นับตั้งแต่เวลาปิดการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือก ไปจนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนในวันนั้นๆ ให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้ามตลาดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตั้งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้หลังจากเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดตลาด และคำสั่งที่วางไว้หลัง 17.00 น. จะเป็นคำสั่งซื้อขายในวันทำการถัดไป

ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด

เพื่อเป็นการลดความเสียงในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีการขึ้นลงผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ราคาเสนอซื้อเสนอขายในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายในวันทำการก่อนหน้า (Ceiling และ Floor) แต่มีข้อยกเว้น

 • เป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรก (ถูกกำหนด Ceiling/Floor ไม่เกิน 200%)
 • เป็นการซื้อขายวันแรกที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD,XR,XS และ XA
 • เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายติดต่อกันเกินกว่า 15 วันทำการ

Circuit Breaker

หากภาวะการซื้อขายเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์จะมีมาตรการพิเศษคือ เซอร์กิต เบรคเกอร์ (Circuit Breaker) เพื่อหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบสถานการณ์และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไป

 • เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 10 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 นาที
 • เมื่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนั้นลดลงในอัตราร้อยละ 20 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบการซื้อขายจะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง